BSH Members

Spreading Haematology across the nation

Membership No Name
BSH 001 Dr Tuphan Kanti Dolai
BSH 002 Dr. Rajib De
BSH 003 Dr. Prantar Chakrabarti
BSH 004 Dr. Santanu Basu
BSH 005 Dr. Utpal Chaudhuri
BSH 006 Dr. Prakas Kumar Mandal
BSH 007 Dr Maitreyee Bhattacharyya
BSH 008 Dr. Pradip Mitra
BSH 009 Dr. Sambit Kr Samamnta
BSH 010 Dr. Soumya Bhattacharya
BSH 011 Dr. UttamKumar Nath
BSH 012 Dr. Anupam Chakrapani
BSH 013 Dr. Partha Pratim Gupta
BSH 014 Dr. Suman Kumar
BSH 015 Dr. Sila Chakrabarti
BSH 016 Dr Aditi Sen
BSH 017 Dr. Paramita Mondal
BSH 018 Dr. Tusti Ganguli
BSH 019 Dr. Shyamali Dutta
BSH 020 Dr. Soumya Mukherjee
BSH 021 Dr. Pooja Prasad
BSH 022 Dr. Kartthik Shanmugam
BSH 023 Dr. M. Vinodhini
BSH 024 Dr. Shuvra Neel Baul
BSH 025 Dr. Indrani Mondal
BSH 026 Dr. Sumit Hira
BSH 027 Dr. Debasish Guha
BSH 028 Dr. Mallika Pal
BSH 029 Dr. Suman Ghosh
BSH 030 Dr. Rajib Kumar Mondal
BSH 031 Dr. Susmita Mukhopadhyay
BSH 032 Dr. Rathin Hazra
BSH 033 Dr.Indranil Das
BSH 034 Dr.Sikha Das
BSH 035 Dr. Sanjay Nath
BSH 036 Dr. Kaushik Debnath
BSH 037 Dr. Santa Subhra Chatterjee
BSH 038 Dr. Rajashree Pradhan
BSH 039 Dr. Md. Abu Bakkar siddique
BSH 040 Dr. Md. Rahul Islam
BSH 041 Dr. Madhusmita Sengupta
BSH 042 Dr Tarun Chaudhuri
BSH 043 Dr. Abhijit Phukan
BSH 044 Dr. Siddhartha Sankar Ray
BSH 045 Dr. Sandeep Saha
BSH 046 Dr. Shilpa Bhartia
BSH 047 Dr. Ujal Mani
BSH 048 Dr. Md. Habibullah Sk
BSH 049 Dr. Uttam Kr. Sarkar
BSH 050 Dr. Karabi Mukherjee
BSH 051 Dr. Pritish Patra
BSH 052 Dr Debasis Bandyopadhyay
BSH 053 Dr. Shazia Gulshan
BSH 054 Dr Rupasri Bhattacharya
BSH 055 Dr Kalyan Kusum Mukherjee
BSH 056 Dr Priyanka Maity Chaudhuri
BSH 057 Dr Prakash Singh Shekhawat
BSH 058 Dr Biparnak Haldar
BSH 059 Dr Soumitra Das
BSH 060 Dr Tripti Das
BSH 061 Dr Abhisek Lath
BSH 062 Dr Reena Das
BSH 063 Dr Nilanjan Sinha
BSH 064 Dr. Sambit Kr Samamnta
BSH 065 Dr Debasis Bandyopadhyay
BSH 066 Dr Malay Kumar Ghosh
BSH 067 Dr Anju Jain
BSH 068 Dr Sarmila Chandra
BSH 069 Dr Debmalyya Bhattacharyya
BSH 070 Dr Krisnendu Mukherjee